Zásady zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů
Daniela Sedloňová, se sídlem Buzulucká 570/8, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČ: 76053261, zapsaná v Živnostenském rejstříku městské části Praha 6.

Zpracování osobních údajů
Informuji Vás jako mé zákazníky, uživatele mých Internetových stránek a účastníky mnou pořádaných přednášek, školení, individuálních konzultací, koučování a online kurzů o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.
Ochrana Vašich osobních údajů je pro mne důležitá, a proto se budu v našich vztazích s Vámi vždy řídit těmito zásadami.
Mé webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.
V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na mne kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@danielasedlonova.cz.

Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje získávám, pokud:
• mne kontaktujete prostřednictvím webových stránek;
• se registrujete na přednášku, školení, kurz, online kurz, konzultaci či koučování;
• se zúčastníte mé přednášky, školení, kurzu, online kurzu, konzultace či koučování;
• se registrujete do mého newsletteru či k odběru ebooku;
• mi pošlete poptávku mých služeb;
• uzavřete se mnou smlouvu;
• mi údaje sami poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem

Zpracovávám tyto údaje:
• jméno a příjmení nebo obchodní firma;
• identifikační číslo a daňové identifikační číslo;
• telefonní číslo;
• e-mailová adresa;
• poštovní adresa;
• hromadné či skupinové fotografie pořízené na přednáškách, školeních či při konzultacích a koučování;
• IP adresa;
• identifikace prohlížeče, operačního systému a další informace pro analýzu návštěvnosti;
• cookies

Kdo má k vašim osobním údajům přístup
Vaše Osobní údaje pro mne v rámci zvyšování kvality služeb a zajišťování některých činností budou zpracovávat zpracovatelé, kteří mi poskytují:

• serverové, webové a cloudové služby;
o Google, Inc. (Gsuite, Gmail)
o Wedos internet, a.s. (server hosting, email)

• marketingové služby
o The Rocket Science Group, LLC (MailChimp)
o Facebook Ireland Ltd.
o Google, Inc.

• účetní a administrativní služby
o ProAccounting s.r.o
o Solitea Česká republika, a.s..

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji Vám však, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Jak dlouho osobní údaje zpracovávám
Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu, po kterou Vám budu poskytovat služby či plnit vzájemnou smlouvu a poté po dobu 5 let v případě oprávněného zájmu. V případě udělení souhlasu se zpracování osobních údajů, je budu zpracovávat po dobu do odvolání souhlasu.

Osobní údaje poté budu zpracovávat po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů (zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci, zákon o dani z přidané hodnoty, zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu). Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů mohou lišit, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit.

Účely zpracování a jejich právní základ

Plnění smlouvy
Údaje, které mi poskytujete, používám k tomu, abych Vás kontaktovala zpět s odpovědí na vaše požadavky, pro účely plnění smlouvy, vyřízení vašich objednávek, pro účely pořádání a organizace přednášek, školení, kurzů, konzultací a koučování.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Newsletter (souhlas)
Vaši e-mailovou adresu mohu použít, abych Vám zasílala newsletter, ve kterém bych Vás ráda informovala o událostech, publikacích nebo službách, které poskytuji a které by Vás, podle mého názoru, mohly zajímat.

Toto zasílání je podmíněno udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Souhlas lze udělit prostřednictvím webových stránek, e-mailem, písemně v rámci některého z mých školení/kurzů/koučování/konzultací či prostřednictvím služby Mailchimp.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání newsletteru můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělní nebo mi zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste ode mne obdrželi obchodní sdělení.

Přímý marketing (oprávněný zájem)
Pokud se stanete mými zákazníky tak součástí zpracování osobních údajů může být i zasílání newsletteru a obchodních sdělení za účelem přímého marketingu. Ty budou obsahovat zejména pozvánky na nové kurzy/školení, nabídky navazujících školení/kurzů či služeb, speciální akce a slevy.

Obchodí sdělení přímého marketingu budu posílat pouze v přiměřené míře (obvykle 1x měsíčně, maximálně 4x měsíčně) a pouze pokud se budu oprávněně domnívat, že by vás nabídka mohla zajímat.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělní nebo mi zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste ode mne obdrželi obchodní sdělení.

Právním základem takového zpracování je můj oprávněný zájem.

Fotografie (oprávněný zájem)
Vaše případné fotografie z mnou pořádaných akcí mohu v přiměřeném rozsahu využít k propagaci a zvyšování povědomí o své osobě a činnosti. Fotografie však vždy budu zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu a v takové podobě, která nebude působit jakkoliv negativně.

Pokud nesouhlasíte se zveřejněním vaší fotografie tak mne kontaktujte na e-mail info@danielasedlonova.cz. Vaši fotografii poté uveřejňovat nebudu, nebo ji neprodleně stáhnu.

Právním základem takového zpracování je můj oprávněný zájem.

Analýza návštěvnosti (oprávněný zájem)
Pro analýzu návštěvnosti mých webových stránek jsou cookies a další informace shromažďovány pomocí systému Google Analytics a slouží výhradně ke zlepšování stávajících služeb a marketingovým účelům.

Více informací o službě Google Analytics naleznete na stránkách provozovatele https://www.google.com/analytics/ a zde https://cs.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics

Právním základem takového zpracování je můj oprávněný zájem.

Ostatní zákonné povinnosti a oprávněné zájmy
Důležitým způsobem dalšího nakládání s Vašimi osobními údaji je také jejich zpracování pro účely vedení účetnictví. Všechny tyto způsoby jsou však pro mé fungování zcela nezbytné a navázané na již dříve uvedené účely.

Vaše osobní údaje mohu dále užívat pro vnitřní potřeby týkající se zejména sledování Vaší spokojenosti, optimalizace a zvyšování kvality poskytovaných produktů a služeb, vývoje nových produktů a snižování rizik.

Právním základem takového zpracování je plnění zákonných povinností či náš oprávněný zájem.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Právo na přístup
Kdykoliv můžete požádat o potvrzení, zda vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsem osobní údaje získala a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování.

Také máte právo získat kopii vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice ve výši 100 Kč.

Právo na opravu
Kdykoliv nás můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz
Vaše osobní údaje musím vymazat pokud:
• (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
• (ii) zpracování je protiprávní;
• (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
• (iv) ukládá mi to zákonná povinnost nebo
• (v) odvoláte udělený souhlas se zpracováním.

Právo na omezení zpracování
Dokud nevyřeším jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmím Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že je budu mít pouze uloženy a případně je mohu použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku
Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracovávám pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

V případě námitky proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělím, zda jsem jí vyhověla a Vaše údaje nebudu nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost
Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Cookies
Daniela Sedloňová používá cookies k tomu, abych mohla sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili mou stránku.
Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

Hlášení bezpečnostních incidentů
Vždy existuje riziko, že by mohlo dojít k uniku Vašich osobních údajů či k jejich zneužití nebo ztrátě. V rámci své činnosti budu činit vše, co je v mých silách, aby k takovému bezpečnostnímu incidentu nedošlo, budu vždy využívat pouze spolehlivá technická řešení.

Pokud by však i přes mou nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti informuji prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy a zveřejněním takové informace na svých webových stránkách včetně veškerých nutných podrobností.

Kontakt
Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte mne na e-mail info@danielasedlonova.cz – na vaše dotazy či připomínky odpovím do 30 dnů.

Změny zásad
Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez vašeho výslovného souhlasu neomezím.
Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejním na stránce www.danielasedlonova.cz. Pokud se bude jednat o významné změny, budu Vás informovat e-mailem.
Předchozí verze těchto zásad ochrany osobních údajů pro Vás archivuji, abyste k nim měli i v budoucnu přístup.

Účinnost
Tyto zásady ochrany osobních údajů vstupují v účinnost dne 23. 5. 2018.